Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VERKOOP-,LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BIJ VERKOOP OP AFSTAND VAN DE VERENIGING CENTRALE ORGANISATIE GEMNEGDE BRANCHE "VERENIGING GEBRA"
Deze voorwaarden zijn gedopneerd bij de Kamer van Koophandel Drenthe te Meppel.
ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gemengde Branche: de detailhandel in huishoudelijke artikelen en kleine huishoudelijke apparaten, glas, porselein en aardewerk, alsmede luxe-, cadeau- en trendartikelen van food en non food, woonaccessoires, artikelen voor het zetten van koffie en thee al dan niet in combinatie met verkoop van thee en koffiebonen, souvenirs, kaarsen, (wens)kaarten, posters en lijsten, kunstvoorwerpen voor zover het niet de verkoop van unieke exemplaren betreft en tuinmeubelen.
Vereniging Gebra: de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de gemengde branche en speelgoedbranche, statutair gevestigd te Zoetermeer.
Ondernemer: de verkoper die lid is van Vereniging Gebra.
Consument: de afnemer die niet handelt in het kader van de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch
ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Aan deze voorwaarde kan bijvoorbeeld voldaan worden door kopieën van de tekst in een
houder bij de kassa te plaatsen.
ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het artikel, de koopprijs, de levertijd en eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten. De omschrijving van het artikel is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de
consument.

ARTIKEL 4 - Prijs en prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die terzake van BTW.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen ten behoeve van de consument zijn altijd inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
ARTIKEL 5 - De bestelling
1. Leveringen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bstelling, tenzij tussen ondernemer en de consument anders is overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd is toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij de verzending de consument is toe te rekenen,
3. De door de klant verschuldigde bedragen dienen uiterlijk bij bezorging van het goed te worden voldaan.

ARTIKEL 6 - Betaling
1. De consument met een factuuradres in Nederland kan bij bestellingen betalen met:
iDEAL
Creditcard (Visa of Mastercard)
Vooraf op rekening overmaken
2. De consument met een factuuradres in België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk en Italië
Creditcard (Visa of Mastercard)
Vooraf op rekening overmaken
3. De ondernemer kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst altijd uitbreiden, dit zal dan ook kenbaar gemaakt worden op de website.

4. Indien voor een betaalwijze Creditcard wordt gekoezen dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuigever van toepassing. De ondernemer is geen partij in de relatie tussen de kaartuitgever en de consument.
5.Wanneer er gekozen is voor de betaalwijze vooraf overmaken zal de consument de betaling volgens de richtlijnen in de ontvangen mail van de webshop volgen om de betaling te voldoen.

6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte en vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te vermelden.
De betalingen en persoonsgegevens worden gecodeerd verstuurd via een beveiligde lijn. Voor de beveiliging van de gegevens van de consument tijdens het bestelproces wordt gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL). Hiermee wordt de informatie onleesbaar voor derden. Een pagina is beveiligd als de consument op zijn scherm in de webbrowser het slotje ziet en aan de “s” achter http in het webadres.
7. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de consument niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.


ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie
1. Zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag terzake van de
overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde
zaken eigendom van de ondernemer. Blijft volledige betaling uit, dan kan een
ondernemer het geleverde artikel terugvorderen.
2. Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor
een reparatie, mag de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de
reparatiekosten door de consument zijn voldaan.

ARTIKEL 7 - Uitvoering en Levertijd
1. De ondernemer zal met de grootste zorg de bestelling in ontvangst nemen en verzendklaar meken en versturen
2. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie moet worden verricht. De levertijdtermijn is aangegeven specifiek bij elk product.
3.De ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend.
De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
2. Wanneer de gekochte zaken niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

ARTIKEL 8 - Bedenktijd en ontbinding
1. De consument heeft een bedenktijd van zeven werkdagen. Wanneer de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie
maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft
voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
2. Gedurende de bedenktijd heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in de dag na ontvangst van de zaken door of namens de consument.
3. De retourzending is voor risico van de consument, tenzij de ondernemer het artikel ophaalt of laat ophalen. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen dan maximaal de
kosten van de retourzending.
4. De ondernemer is gehouden hetgeen de consument betaald heeft aan hem terug te betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen dertig dagen na het beroep op ontbinding.
5. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een artikel van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, zijn de kosten van retourzending voor rekening van de ondernemer, als de consument de zaken
binnen de bedenktijd terugzendt. De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
6.Wanneer een bestelling onverhoops niet geleverd kan worden binnen de specifieke aangegeven leveringstermijn dan zal de ondernemer de consument hier schriftelijk electronisch van op de hoogte stellen.
7. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming van de verlenging als bedoeld in lid 2) is overschreden, kan de consument de overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst
ontbinden en/of schadevergoeding verlangen van de ondernemer. Mits anders schriftelijk is overeengekomen alsbedoeld in lid 3.
8. In geval van ontbinding conform bedoeld in lid 5 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug betalen.
9. Als afleveradres geldt het door de consument kenbaar gemaakte adres.
10. Het risico van beschadigingen en of vermissing van de producten ligt tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van het artikel, indien deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 10- Annuleren
1. De ondernemer is gerechtigd, indien de consument de overeenkomst annuleert, een schadevergoeding van vijfentwintig procent van de aankoopsom in rekening te brengen.
2. Het percentage in lid 1 ligt vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de consument kan aantonen dat de schade lager is.
ARTIKEL 11 - Ruilen en/of retourneren van een artikel
1. Ruilen en retourneren is alleen mogelijk als dit vooraf is overeengekomen.
2. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
3. Tijdens deze termijn als bedoeld in lid 2 zal de consument voorzichtig omgaan met het product en bijbehorende verpakking. Hij zal het product zodanig uitpakken of gebruiken dat nodig is om te kunnnen bepalen of hij het product wenst te behouden.
4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht  zal hij het product met alle geleverde toebehoren in orginele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de condernemer aangegeven duidelijke retourinstructies.
5. De kosten van het retourneren zijn geheel voor de klant, mits schriftelijk anders is overeengekomen tussen ondernemer en consument.
3. Wanneer er is overeengekomen tussen ondernemer en consument voor het geruilde of geretourneerde artikel een
tegoedbon te verstrekken, verliest deze tegoedbon haar geldigheid na één jaar vanaf de datum van afgifte van de bon, op voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld.

ARTIKEL 12 - Garantie
1. Het geleverde artikel moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de
overeenkomst is voorzien.
2. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken.
3. Voldoet het geleverde artikel niet aan de verwachtingen dan heeft de consument indien hij dit tijdig heeft gemeld aan de ondernemer recht op:
- aflevering van het ontbrekende,
- reparatie, mits de ondernemer daaraan redelijkerwijs kan voldoen,
- vervanging, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of het
artikel teniet of achteruit is gegaan doordat de consument niet zorgvuldig
voor het behoud van het artikel heeft gezorgd.
De consument heeft pas recht op ontbinding van de koop of vermindering van
de prijs in evenredigheid met de mate van afwijking als:
- herstel en vervanging onmogelijk zijn of niet van de ondernemer gevergd
kunnen worden,
- de ondernemer niet overgaat tot herstel of vervanging.
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering aan artikelen zijn ontstaan als gevolg vanondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
ARTIKEL 13 - Klachten
1. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of betreffende de uitvoering van de overeenkomst, dienen tijdig na constatering daarvan bij de ondernemer te worden ingediend, waarbij binnen 7 dagen in ieder geval tijdig is. Bij voorkeur wordt de klacht schriftelijk ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van van rechten. De consument kan gevraagd worden te bewijzen dat het artikel bij de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een kassabon/factuur
2. De ondernemer geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. Als de ondernemer niet binnen deze termijn kan reageren, stuurt hij de consument een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een inhoudelijke reactie kan verwachten.
3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de Geschillencommissie Glas Porselein en Aardewerk voorgelegd kan worden.

ARTIKEL 14 - Nakomingsgarantie
Vereniging Gebra zal tegenover de consument de verplichtingen van een lid, die hem in het kader van een bindend advies is opgelegd door de Geschillencommissie Glas Porselein en Aardewerk, overnemen indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Als het bindend
advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de nakominggarantie geschorst totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Voor toepassing van de nakomingsgarantie moet de consument een schriftelijk verzoek indienen bij Vereniging Gebra. De consument die van de nakominggarantie gebruik wil maken dient zijn vordering, die voortvloeit uit het bindend advies, te cederen aan Vereniging Gebra.
ARTIKEL 15 - Risico beschadiging/vermissing
De ondernemer draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen tot het moment van bezorging bij de consument, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 16 - Informatieverstrekking / Indentiteit van de ondernemer
Het Kookhuis
Handelend onder de naam: Het Kookhuis, verkoop van huishoudelijke artikelen

Vestigings- en bezoekadres:
Oudestraat 30
9401EK Assen
Nederland
Telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00
Telefoonnummer: 0592-301559

Emailadres: info@hetkookhuis.nl
Kamer van Koophandelnummer : 04069901
BTW ID: NL104721753B01

Aanvullende voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten :

ARTIKEL 17- Zakelijke klant
Met zakelijke klant wordt bedoeld de afnemer die handelt in het kader van de
uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht
van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.
ARTIKEL 18 - Toepasselijke voorwaarden
Alle voorwaarden uit hoofdstuk 1 die van toepassing zijn op consumenten gelden
tevens voor zakelijke klanten, tenzij daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken.

ARTIKEL 19 - Prijzen zakelijk
Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
ARTIKEL 20 - Aanbetaling zakelijk
Van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden
verlangd.

ARTIKEL 21 - Aansprakelijkheid zakelijk
De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige
directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en
omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële
schade.

Betaalopties

Bij Het Kookhuis.nl heeft u de keuze uit diverse betalingsmogelijkheden:

iDeal

Vooruitbetaling

Rembours

Contant bij afhalen


iDeal:

Wanneer u toegang heft tot internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING Bank, Rabobank of SNS Bank? Dan kunt u gebruik maken van iDeal, de makkelijkste manier van betalen. U selecteert uw eigen bank, waarnu u terecht komt in de vertrouwde betaalomgeving. Hier kunt u uw bestelling veilig en snel online betalen.  iDeal betalingen staat direct op onze rekening, waardoor wij uw bestelling direct vanuit onze voorraad kunnen verzenden. iDeal is volledig gratis. Na afronding van uw betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Vooruitbetaling:

U kunt vooruitbetalen via factuur na het invoeren van uw bestelling. U maakt dan het orderbedrag zelf over op de rekening van Het Kookhuis. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met internetbankieren van uw eigen bank. Na ontvangst van betaling sturen wij u een ontvangsbevestiging via de e-mail, waarna wij uw bestelling  binnen één tot twee werkdagen verzenden.

Rekeninginformatie
Vermeld bij het overmaken het ordernummer uit uw orderbevestiging.  De bank rekeninginformatie van Het Kookhuis is:

Het Kookhuis
Rabobank:
IBAN: NL91 RABO 0302 8376 55
BIC: RABONL2U

 

Let op! Het kan soms enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening naar onze rekening is overgeboekt. Houd rekening met een overboektijd van één tot drie werkdagen.

Rembours:

Betaal direct contant aan de bezorger bij ontvangst van uw bestelling. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail van de bestelling. Tijdens werkdagen komt de berzorgen bij u langs, waarbij u na betaling van het remboursbedrag, uw bestelling in ontvangst kunt nemen. Voor remboursbetalingen berekenen we €11,95 betaalkosten vanwege de extra administratieve en vervoerders kosten. Dit bedrag wordt altijd kenbaar gemaakt tijdens het betaalproces.

Contant bij afhalen:

Wanneer u uw producten bij ons in de winkel komt afhalen, kunt u het orderbedrag in contanten bij een van onze medewerkers voldoen. Het is bij ons mogelijk om te pinnen.